تور ایروان ویژه نوروز 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,875,000 تومان
4,865,000 تومان
3,145,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

4,015,000 تومان
5,335,000 تومان
3,015,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

4,055,000 تومان
4,935,000 تومان
2,875,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

4,145,000 تومان
4,845,000 تومان
3,345,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

4,185,000 تومان
5,200,000 تومان
3,885,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

4,525,000 تومان
5,745,000 تومان
3,145,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

4,665,000 تومان
6,075,000 تومان
3,755,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

4,895,000 تومان
6,215,000 تومان
3,285,000 تومان
2,400,000 تومان
نام هتل PRIMER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,875,000 تومان 4,865,000 تومان 3,145,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALBA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,015,000 تومان 5,335,000 تومان 3,015,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BAXOS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,055,000 تومان 4,935,000 تومان 2,875,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,145,000 تومان 4,845,000 تومان 3,345,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHIRAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,185,000 تومان 5,200,000 تومان 3,885,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SILACHI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,525,000 تومان 5,745,000 تومان 3,145,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,665,000 تومان 6,075,000 تومان 3,755,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AQUATEC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,895,000 تومان 6,215,000 تومان 3,285,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات