تور ارمنستان(4 شب زمینی)نوروز98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,670,000 تومان
2,250,000 تومان
مرکز شهر
BB

1,750,000 تومان
2,370,000 تومان
10دقیقه تا مرکز شهر
BB

1,970,000 تومان
2,730,000 تومان
15دقیقه تا مرکز شهر
BB

1,970,000 تومان
2,730,000 تومان
10دقیقه تا مرکز شهر
BB

1,970,000 تومان
2,730,000 تومان
10دقیقه تا مرکز شهر
BB

2,150,000 تومان
2,780,000 تومان
10دقیقه تا مرکز شهر
BB

2,320,000 تومان
3,270,000 تومان
مرکز شهر
BB

2,370,000 تومان
3,450,000 تومان
10دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل BELLA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,670,000 تومان 2,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات مرکز شهر
نام هتل BAXOS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,750,000 تومان 2,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 10دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,970,000 تومان 2,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 15دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل ARTSAKH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,970,000 تومان 2,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 10دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل NORK RESIDENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,970,000 تومان 2,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 10دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل VALENSIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 2,150,000 تومان 2,780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 10دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 2,320,000 تومان 3,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات مرکز شهر
نام هتل AQUATEC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 2,370,000 تومان 3,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 10دقیقه تا مرکز شهر