تور کوالالامپور + پینتانگ

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

1,045,000 تومان
13,350,000 تومان
10,150,000 تومان
8,550,000 تومان
BB

BB

9,050,000 تومان
10,480,000 تومان
8,950,000 تومان
8,190,000 تومان
BB

BB

9,750,000 تومان
11,550,000 تومان
9,440,000 تومان
8,380,000 تومان
BB

BB

10,590,000 تومان
13,990,000 تومان
10,250,000 تومان
8,650,000 تومان
BB

BB

10,590,000 تومان
13,990,000 تومان
10,250,000 تومان
8,650,000 تومان
BB

BB

10,590,000 تومان
13,990,000 تومان
10,250,000 تومان
8,650,000 تومان
BB

BB

10,850,000 تومان
14,390,000 تومان
10,390,000 تومان
8,690,000 تومان
BB

BB

11,850,000 تومان
15,990,000 تومان
11,290,000 تومان
8,890,000 تومان
BB

BB

11,850,000 تومان
16,290,000 تومان
11,550,000 تومان
9,050,000 تومان
BB

BB

11,990,000 تومان
16,590,000 تومان
11,690,000 تومان
9,190,000 تومان
نام هتل CONCORDE

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,045,000 تومان 13,350,000 تومان 10,150,000 تومان 8,550,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SANDPIPER

COPTHOR ORCHID

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,050,000 تومان 10,480,000 تومان 8,950,000 تومان 8,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

FLAMINGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,750,000 تومان 11,550,000 تومان 9,440,000 تومان 8,380,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FEDARAL

FOURPOINT BY SHERATON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,590,000 تومان 13,990,000 تومان 10,250,000 تومان 8,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FEDARAL

BAYE VIEW

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,590,000 تومان 13,990,000 تومان 10,250,000 تومان 8,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FEDARAL

FURAMA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,590,000 تومان 13,990,000 تومان 10,250,000 تومان 8,650,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC REGENCY

EVERGREEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,850,000 تومان 14,390,000 تومان 10,390,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

PARK ROYAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,850,000 تومان 15,990,000 تومان 11,290,000 تومان 8,890,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

PARK ROYAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,850,000 تومان 16,290,000 تومان 11,550,000 تومان 9,050,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

HARD ROCK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,990,000 تومان 16,590,000 تومان 11,690,000 تومان 9,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط