تورکوالالامپور+سنگاپورنوروز98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

10,850,000 تومان
13,590,000 تومان
10,590,000 تومان
8,690,000 تومان
BB

BB

10,850,000 تومان
13,590,000 تومان
10,590,000 تومان
8,690,000 تومان
BB

BB

11,390,000 تومان
14,690,000 تومان
11,190,000 تومان
8,880,000 تومان
BB

BB

11,390,000 تومان
14,690,000 تومان
11,190,000 تومان
8,880,000 تومان
BB

BB

11,850,000 تومان
1,585,000 تومان
11,490,000 تومان
9,190,000 تومان
BB

BB

12,740,000 تومان
17,850,000 تومان
12,450,000 تومان
9,490,000 تومان
BB

BB

14,050,000 تومان
19,690,000 تومان
13,790,000 تومان
9,850,000 تومان
BB

BB

15,050,000 تومان
22,150,000 تومان
14,850,000 تومان
10,150,000 تومان
BB

BB

15,450,000 تومان
22,950,000 تومان
15,150,000 تومان
10,590,000 تومان
BB

BB

17,550,000 تومان
27,390,000 تومان
-
11,990,000 تومان
نام هتل SANDPIPER

FRAGRANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,850,000 تومان 13,590,000 تومان 10,590,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPRESS

FRAGRANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,850,000 تومان 13,590,000 تومان 10,590,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

PARC SOVEREIGN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,390,000 تومان 14,690,000 تومان 11,190,000 تومان 8,880,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY VELOCITY

PARC SOVEREIGN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,390,000 تومان 14,690,000 تومان 11,190,000 تومان 8,880,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل FEDARAL

GRAND CENTRAL ORCHARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,850,000 تومان 1,585,000 تومان 11,490,000 تومان 9,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

ORCHARD PARADE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,740,000 تومان 17,850,000 تومان 12,450,000 تومان 9,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

ORCHARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,050,000 تومان 19,690,000 تومان 13,790,000 تومان 9,850,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

SHERATON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,050,000 تومان 22,150,000 تومان 14,850,000 تومان 10,150,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

SWISSOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,450,000 تومان 22,950,000 تومان 15,150,000 تومان 10,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHANGRI-LA

SHANGRILA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,550,000 تومان 27,390,000 تومان - 11,990,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط