تور کوالالامپور ویژه فروردین98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,440,000 تومان
9,670,000 تومان
8,340,000 تومان
8,060,000 تومان
BB

8,520,000 تومان
9,830,000 تومان
8,420,000 تومان
8,090,000 تومان
BB

9,090,000 تومان
10,990,000 تومان
8,790,000 تومان
8,250,000 تومان
BB

9,140,000 تومان
11,190,000 تومان
8,950,000 تومان
8,300,000 تومان
BB

9,350,000 تومان
11,550,000 تومان
9,090,000 تومان
8,340,000 تومان
BB

9,480,000 تومان
11,790,000 تومان
9,190,000 تومان
8,400,000 تومان
BB

9,690,000 تومان
12,290,000 تومان
9,390,000 تومان
8,450,000 تومان
BB

9,950,000 تومان
12,890,000 تومان
9,650,000 تومان
8,550,000 تومان
BB

10,590,000 تومان
14,150,000 تومان
10,190,000 تومان
8,760,000 تومان
BB

10,950,000 تومان
14,750,000 تومان
10,550,000 تومان
8,980,000 تومان
BB

12,590,000 تومان
18,150,000 تومان
12,250,000 تومان
9,020,000 تومان
BB

12,990,000 تومان
18,850,000 تومان
12,650,000 تومان
9,440,000 تومان
BB

13,290,000 تومان
19,540,000 تومان
-
9,570,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,440,000 تومان 9,670,000 تومان 8,340,000 تومان 8,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,520,000 تومان 9,830,000 تومان 8,420,000 تومان 8,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY VELOCITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,090,000 تومان 10,990,000 تومان 8,790,000 تومان 8,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL BINTANG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,140,000 تومان 11,190,000 تومان 8,950,000 تومان 8,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FEDARAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,350,000 تومان 11,550,000 تومان 9,090,000 تومان 8,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,480,000 تومان 11,790,000 تومان 9,190,000 تومان 8,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,690,000 تومان 12,290,000 تومان 9,390,000 تومان 8,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONCORDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,950,000 تومان 12,890,000 تومان 9,650,000 تومان 8,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,590,000 تومان 14,150,000 تومان 10,190,000 تومان 8,760,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,950,000 تومان 14,750,000 تومان 10,550,000 تومان 8,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,590,000 تومان 18,150,000 تومان 12,250,000 تومان 9,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JW MARRIOTT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,990,000 تومان 18,850,000 تومان 12,650,000 تومان 9,440,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHANGRI-LA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,290,000 تومان 19,540,000 تومان - 9,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات