تور دبی ویژه آذر ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,490,000 تومان
4,575,000 تومان
3,580,000 تومان
BB

3,695,000 تومان
4,925,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

4,130,000 تومان
5,595,000 تومان
4,350,000 تومان
BB

4,515,000 تومان
6,350,000 تومان
3,810,000 تومان
BB

4,640,000 تومان
6,600,000 تومان
-
BB

4,675,000 تومان
6,195,000 تومان
4,415,000 تومان
BB

4,750,000 تومان
6,725,000 تومان
4,450,000 تومان
BB

4,830,000 تومان
6,985,000 تومان
4,815,000 تومان
BB

5,210,000 تومان
7,750,000 تومان
2,940,000 تومان
شیخ زاهد
BB

5,250,000 تومان
7,830,000 تومان
4,815,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,490,000 تومان 4,575,000 تومان 3,580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,695,000 تومان 4,925,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avenue

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,130,000 تومان 5,595,000 تومان 4,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,515,000 تومان 6,350,000 تومان 3,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Novotel Dubai Al Barsha

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,640,000 تومان 6,600,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JOOD PALAC HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,675,000 تومان 6,195,000 تومان 4,415,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Continental Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,750,000 تومان 6,725,000 تومان 4,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,830,000 تومان 6,985,000 تومان 4,815,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,210,000 تومان 7,750,000 تومان 2,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات شیخ زاهد
نام هتل Swissotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,250,000 تومان 7,830,000 تومان 4,815,000 تومان
خدمات BB
توضیحات