تور استانبول - 3مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,550,000 تومان
4,040,000 تومان
3,460,000 تومان
BB

3,660,000 تومان
4,140,000 تومان
3,560,000 تومان
BB

3,950,000 تومان
3,960,000 تومان
3,850,000 تومان
BB

3,960,000 تومان
3,970,000 تومان
3,860,000 تومان
BB

3,990,000 تومان
4,380,000 تومان
3,940,000 تومان
BB

4,330,000 تومان
5,220,000 تومان
2,820,000 تومان
BB

4,650,000 تومان
5,400,000 تومان
4,280,000 تومان
نام هتل REYDEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,550,000 تومان 4,040,000 تومان 3,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,660,000 تومان 4,140,000 تومان 3,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taksim Trust Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,950,000 تومان 3,960,000 تومان 3,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل the city hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,960,000 تومان 3,970,000 تومان 3,860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل pera life hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,990,000 تومان 4,380,000 تومان 3,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,330,000 تومان 5,220,000 تومان 2,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,650,000 تومان 5,400,000 تومان 4,280,000 تومان
خدمات BB
توضیحات