تور استانبول

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,600,000 تومان
4,140,000 تومان
3,810,000 تومان
BB

3,810,000 تومان
4,640,000 تومان
3,810,000 تومان
BB

3,850,000 تومان
4,680,000 تومان
3,850,000 تومان
BB

4,100,000 تومان
5,900,000 تومان
4,100,000 تومان
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,600,000 تومان 4,140,000 تومان 3,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PERA ROS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,810,000 تومان 4,640,000 تومان 3,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل the city hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,850,000 تومان 4,680,000 تومان 3,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,100,000 تومان 5,900,000 تومان 4,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات