تور تفلیس 11 الی 18 مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,415,000 تومان
2,535,000 تومان
2,415,000 تومان
BB

2,495,000 تومان
2,695,000 تومان
2,455,000 تومان
BB

2,575,000 تومان
2,860,000 تومان
2,495,000 تومان
GNG

BB

2,980,000 تومان
3,630,000 تومان
2,695,000 تومان
BB

3,185,000 تومان
4,075,000 تومان
2,860,000 تومان
BB

3,265,000 تومان
4,195,000 تومان
2,980,000 تومان
نام هتل ELLEGANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,415,000 تومان 2,535,000 تومان 2,415,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,495,000 تومان 2,695,000 تومان 2,455,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل 2005

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,575,000 تومان 2,860,000 تومان 2,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,980,000 تومان 3,630,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,185,000 تومان 4,075,000 تومان 2,860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,265,000 تومان 4,195,000 تومان 2,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات