تور استانبول 3 مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

3,235,000 تومان
3,780,000 تومان
BB

3,380,000 تومان
4,070,000 تومان
BB

3,435,000 تومان
4,180,000 تومان
BB

3,595,000 تومان
4,505,000 تومان
BB

3,705,000 تومان
4,720,000 تومان
BB

3,885,000 تومان
5,085,000 تومان
BB

3,925,000 تومان
5,160,000 تومان
BB

4,070,000 تومان
5,450,000 تومان
BB

4,140,000 تومان
5,595,000 تومان
نام هتل BIROL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,235,000 تومان 3,780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,380,000 تومان 4,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,435,000 تومان 4,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,595,000 تومان 4,505,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,705,000 تومان 4,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,885,000 تومان 5,085,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,925,000 تومان 5,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,070,000 تومان 5,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BVS LUSH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,140,000 تومان 5,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات