copy-تور وان 2 شب از ساری

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

635,000 تومان
520,000 تومان
630,000 تومان
BB

720,000 تومان
585,000 تومان
720,000 تومان
BB

842,000 تومان
830,000 تومان
650,000 تومان
BB

870,000 تومان
695,000 تومان
845,000 تومان
BB

895,000 تومان
820,000 تومان
-
BB

940,000 تومان
695,000 تومان
895,000 تومان
BB

940,000 تومان
690,000 تومان
910,000 تومان
BB

1,180,000 تومان
852,000 تومان
1,115,000 تومان
BB

1,315,000 تومان
900,000 تومان
1,175,000 تومان
BB

7,450,000 تومان
595,000 تومان
695,000 تومان
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 635,000 تومان 520,000 تومان 630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VAN SOUIT

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 720,000 تومان 585,000 تومان 720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Milano

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 842,000 تومان 830,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 870,000 تومان 695,000 تومان 845,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mir o Mara Boutique

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 895,000 تومان 820,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 940,000 تومان 695,000 تومان 895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 940,000 تومان 690,000 تومان 910,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,180,000 تومان 852,000 تومان 1,115,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,315,000 تومان 900,000 تومان 1,175,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 7,450,000 تومان 595,000 تومان 695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط