تور دبی 25 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,930,000 تومان
3,365,000 تومان
3,200,000 تومان
BB

2,985,000 تومان
3,450,000 تومان
-
BB

3,010,000 تومان
3,490,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

3,040,000 تومان
3,555,000 تومان
3,285,000 تومان
BB

3,045,000 تومان
3,570,000 تومان
3,450,000 تومان
BB

3,120,000 تومان
3,720,000 تومان
3,450,000 تومان
BB

3,130,000 تومان
3,740,000 تومان
3,285,000 تومان
BB

3,175,000 تومان
3,830,000 تومان
3,175,000 تومان
BB

3,220,000 تومان
4,120,000 تومان
3,555,000 تومان
BB

3,275,000 تومان
4,025,000 تومان
3,395,000 تومان
BB

3,310,000 تومان
4,100,000 تومان
3,450,000 تومان
BB

3,325,000 تومان
4,110,000 تومان
-
BB

3,375,000 تومان
4,230,000 تومان
-
BB

3,375,000 تومان
4,265,000 تومان
-
BB

3,420,000 تومان
4,320,000 تومان
3,450,000 تومان
BB

3,535,000 تومان
4,550,000 تومان
3,450,000 تومان
BB

4,050,000 تومان
5,560,000 تومان
4,265,000 تومان
نام هتل Zain International

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,930,000 تومان 3,365,000 تومان 3,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل OYO 130 Phoenix Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,985,000 تومان 3,450,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,010,000 تومان 3,490,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,040,000 تومان 3,555,000 تومان 3,285,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dorus Hotel Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,045,000 تومان 3,570,000 تومان 3,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Landmark Hotel Riqqa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,120,000 تومان 3,720,000 تومان 3,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل New Black Stone Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,130,000 تومان 3,740,000 تومان 3,285,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Lotus Grand Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,175,000 تومان 3,830,000 تومان 3,175,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Copthorne Hotel Dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,220,000 تومان 4,120,000 تومان 3,555,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Flora Grand Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,275,000 تومان 4,025,000 تومان 3,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira, Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,310,000 تومان 4,100,000 تومان 3,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل First Central Hotel Suites - Long Stay Accommodation Al Barsha

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,325,000 تومان 4,110,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Flora Al Barsha Mall Of Emirates

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,375,000 تومان 4,230,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Novotel Dubai Al Barsha

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,375,000 تومان 4,265,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,420,000 تومان 4,320,000 تومان 3,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,535,000 تومان 4,550,000 تومان 3,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Swissotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,050,000 تومان 5,560,000 تومان 4,265,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط