تور وان 5 شب از رشت

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

935,000 تومان
690,000 تومان
925,000 تومان
BB

1,120,000 تومان
740,000 تومان
995,000 تومان
BB

1,180,000 تومان
810,000 تومان
1,120,000 تومان
BB

1,360,000 تومان
870,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

1,425,000 تومان
995,000 تومان
1,360,000 تومان
BB

1,485,000 تومان
1,300,000 تومان
-
BB

1,610,000 تومان
995,000 تومان
1,485,000 تومان
BB

1,610,000 تومان
970,000 تومان
1,525,000 تومان
BB

2,500,000 تومان
1,455,000 تومان
2,150,000 تومان
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 935,000 تومان 690,000 تومان 925,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,120,000 تومان 740,000 تومان 995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VAN SOUIT

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,180,000 تومان 810,000 تومان 1,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Milano

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,360,000 تومان 870,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,425,000 تومان 995,000 تومان 1,360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mir o Mara Boutique

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,485,000 تومان 1,300,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,610,000 تومان 995,000 تومان 1,485,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,610,000 تومان 970,000 تومان 1,525,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,500,000 تومان 1,455,000 تومان 2,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات