تور وان 4 شب از رشت

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

820,000 تومان
590,000 تومان
810,000 تومان
BB

970,000 تومان
665,000 تومان
870,000 تومان
BB

1,020,000 تومان
725,000 تومان
970,000 تومان
BB

1,165,000 تومان
775,000 تومان
1,135,000 تومان
BB

1,215,000 تومان
870,000 تومان
1,165,000 تومان
BB

1,265,000 تومان
1,115,000 تومان
-
BB

1,360,000 تومان
870,000 تومان
1,265,000 تومان
BB

1,360,000 تومان
855,000 تومان
1,300,000 تومان
BB

2,080,000 تومان
1,245,000 تومان
1,800,000 تومان
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 820,000 تومان 590,000 تومان 810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 970,000 تومان 665,000 تومان 870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VAN SOUIT

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,020,000 تومان 725,000 تومان 970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Milano

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,165,000 تومان 775,000 تومان 1,135,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,215,000 تومان 870,000 تومان 1,165,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mir o Mara Boutique

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,265,000 تومان 1,115,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,360,000 تومان 870,000 تومان 1,265,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,360,000 تومان 855,000 تومان 1,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,080,000 تومان 1,245,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات