تور وان 4 شب از شیراز

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

955,000 تومان
725,000 تومان
945,000 تومان
BB

1,125,000 تومان
820,000 تومان
1,025,000 تومان
BB

1,175,000 تومان
880,000 تومان
1,125,000 تومان
BB

1,320,000 تومان
930,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,370,000 تومان
1,025,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

1,420,000 تومان
1,270,000 تومان
-
BB

1,520,000 تومان
1,025,000 تومان
1,420,000 تومان
BB

1,520,000 تومان
1,010,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,990,000 تومان
1,340,000 تومان
1,860,000 تومان
BB

2,265,000 تومان
1,430,000 تومان
1,985,000 تومان
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 955,000 تومان 725,000 تومان 945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,125,000 تومان 820,000 تومان 1,025,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VAN SOUIT

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,175,000 تومان 880,000 تومان 1,125,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Milano

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,320,000 تومان 930,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,370,000 تومان 1,025,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mir o Mara Boutique

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,420,000 تومان 1,270,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,520,000 تومان 1,025,000 تومان 1,420,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,520,000 تومان 1,010,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,990,000 تومان 1,340,000 تومان 1,860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,265,000 تومان 1,430,000 تومان 1,985,000 تومان
خدمات BB
توضیحات