تور وان 3 شب از شیراز

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

835,000 تومان
665,000 تومان
830,000 تومان
BB

980,000 تومان
750,000 تومان
905,000 تومان
BB

1,125,000 تومان
830,000 تومان
1,100,000 تومان
BB

1,160,000 تومان
905,000 تومان
1,125,000 تومان
BB

1,200,000 تومان
-
1,090,000 تومان
BB

1,270,000 تومان
905,000 تومان
1,200,000 تومان
BB

1,270,000 تومان
890,000 تومان
1,225,000 تومان
BB

1,645,000 تومان
1,155,000 تومان
1,540,000 تومان
BB

1,850,000 تومان
1,220,000 تومان
1,640,000 تومان
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 835,000 تومان 665,000 تومان 830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 980,000 تومان 750,000 تومان 905,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Milano

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,125,000 تومان 830,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,160,000 تومان 905,000 تومان 1,125,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mir o Mara Boutique

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,200,000 تومان - 1,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,270,000 تومان 905,000 تومان 1,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,270,000 تومان 890,000 تومان 1,225,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,645,000 تومان 1,155,000 تومان 1,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,850,000 تومان 1,220,000 تومان 1,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات