تور وان 2 شب از شیراز

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

720,000 تومان
715,000 تومان
605,000 تومان
BB

805,000 تومان
805,000 تومان
670,000 تومان
BB

830,000 تومان
780,000 تومان
680,000 تومان
BB

855,000 تومان
830,000 تومان
710,000 تومان
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 720,000 تومان 715,000 تومان 605,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SARDUR

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 805,000 تومان 805,000 تومان 670,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 830,000 تومان 780,000 تومان 680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VAN SOUIT

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 855,000 تومان 830,000 تومان 710,000 تومان
خدمات BB
توضیحات