تور ایروان 3 شب از تهران

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,155,000 تومان
1,610,000 تومان
855,000 تومان
1,065,000 تومان
BB

1,245,000 تومان
1,660,000 تومان
1,025,000 تومان
1,155,000 تومان
BB

1,380,000 تومان
2,175,000 تومان
825,000 تومان
1,195,000 تومان
BB

1,600,000 تومان
2,335,000 تومان
1,025,000 تومان
1,540,000 تومان
BB

1,835,000 تومان
2,650,000 تومان
1,225,000 تومان
1,685,000 تومان
نام هتل BAXOS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,155,000 تومان 1,610,000 تومان 855,000 تومان 1,065,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BELLA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,245,000 تومان 1,660,000 تومان 1,025,000 تومان 1,155,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALBA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,380,000 تومان 2,175,000 تومان 825,000 تومان 1,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARTSAKH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,600,000 تومان 2,335,000 تومان 1,025,000 تومان 1,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 1,835,000 تومان 2,650,000 تومان 1,225,000 تومان 1,685,000 تومان
خدمات BB
توضیحات