تور آنتالیا ویژه نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
UALL

6,915,000 تومان
8,390,000 تومان
5,860,000 تومان
UALL

7,440,000 تومان
8,760,000 تومان
6,120,000 تومان
UALL

7,640,000 تومان
9,340,000 تومان
6,220,000 تومان
UALL

7,840,000 تومان
9,660,000 تومان
6,320,000 تومان
UALL

7,905,000 تومان
10,075,000 تومان
6,355,000 تومان
UALL

10,480,000 تومان
13,315,000 تومان
7,640,000 تومان
UALL

15,760,000 تومان
23,425,000 تومان
10,280,000 تومان
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,915,000 تومان 8,390,000 تومان 5,860,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,440,000 تومان 8,760,000 تومان 6,120,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,640,000 تومان 9,340,000 تومان 6,220,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,840,000 تومان 9,660,000 تومان 6,320,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل AMARA PREMIER PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,905,000 تومان 10,075,000 تومان 6,355,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,480,000 تومان 13,315,000 تومان 7,640,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS LEGENDS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,760,000 تومان 23,425,000 تومان 10,280,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات