تور کیش 6 تیر 98 ( ویژه تعطیلات)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

930,000 تومان
960,000 تومان
BB

970,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

980,000 تومان
1,040,000 تومان
BB

1,020,000 تومان
1,120,000 تومان
BB

1,050,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,060,000 تومان
1,190,000 تومان
BB

1,060,000 تومان
12,000,000 تومان
BB

1,260,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,380,000 تومان
1,590,000 تومان
HB

1,830,000 تومان
2,590,000 تومان
HB

1,980,000 تومان
3,690,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 930,000 تومان 960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 970,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 980,000 تومان 1,040,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان 1,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل تماشا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,050,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,060,000 تومان 1,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,060,000 تومان 12,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,260,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,380,000 تومان 1,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,830,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,980,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات HB
توضیحات