تور کیش 24 و 25 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

620,000 تومان
890,000 تومان
BB

640,000 تومان
980,000 تومان
BB

650,000 تومان
920,000 تومان
BB

670,000 تومان
940,000 تومان
BB

690,000 تومان
960,000 تومان
BB

850,000 تومان
1,300,000 تومان
BB

940,000 تومان
1,090,000 تومان
BB

960,000 تومان
1,250,000 تومان
HB

1,530,000 تومان
2,960,000 تومان
HB

1,730,000 تومان
3,050,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 620,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 640,000 تومان 980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 650,000 تومان 920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 670,000 تومان 940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 690,000 تومان 960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 850,000 تومان 1,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 940,000 تومان 1,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 960,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,530,000 تومان 2,960,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,730,000 تومان 3,050,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط