تور کیش مهر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

830,000 تومان
1,350,000 تومان
BB

850,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

850,000 تومان
1,120,000 تومان
BB

860,000 تومان
1,530,000 تومان
BB

1,210,000 تومان
2,980,000 تومان
BB

1,350,000 تومان
2,850,000 تومان
HB

3,020,000 تومان
4,050,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 830,000 تومان 1,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 850,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 850,000 تومان 1,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 860,000 تومان 1,530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,210,000 تومان 2,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,350,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,020,000 تومان 4,050,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط