تور کیش 10 و 11 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

510,000 تومان
620,000 تومان
510,000 تومان
430,000 تومان
BB

530,000 تومان
900,000 تومان
530,000 تومان
430,000 تومان
BB

550,000 تومان
700,000 تومان
500,000 تومان
430,000 تومان
BB

570,000 تومان
730,000 تومان
570,000 تومان
430,000 تومان
BB

590,000 تومان
780,000 تومان
590,000 تومان
430,000 تومان
BB

610,000 تومان
750,000 تومان
610,000 تومان
430,000 تومان
BB

660,000 تومان
720,000 تومان
660,000 تومان
430,000 تومان
BB

680,000 تومان
1,150,000 تومان
680,000 تومان
380,000 تومان
BB

690,000 تومان
900,000 تومان
690,000 تومان
430,000 تومان
BB

850,000 تومان
1,150,000 تومان
850,000 تومان
430,000 تومان
BB

890,000 تومان
1,150,000 تومان
890,000 تومان
430,000 تومان
BB

890,000 تومان
2,320,000 تومان
890,000 تومان
430,000 تومان
HB

1,060,000 تومان
1,150,000 تومان
1,060,000 تومان
430,000 تومان
HB

1,590,000 تومان
2,690,000 تومان
1,590,000 تومان
380,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 510,000 تومان 620,000 تومان 510,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان 900,000 تومان 530,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان 700,000 تومان 500,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 570,000 تومان 730,000 تومان 570,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل تماشا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 590,000 تومان 780,000 تومان 590,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 610,000 تومان 750,000 تومان 610,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 660,000 تومان 720,000 تومان 660,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شاینی

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 680,000 تومان 1,150,000 تومان 680,000 تومان 380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 690,000 تومان 900,000 تومان 690,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 850,000 تومان 1,150,000 تومان 850,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 890,000 تومان 1,150,000 تومان 890,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 890,000 تومان 2,320,000 تومان 890,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,060,000 تومان 1,150,000 تومان 1,060,000 تومان 430,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان 2,690,000 تومان 1,590,000 تومان 380,000 تومان
خدمات HB
توضیحات