تور پوکت بهار و تابستان 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

195 دلار
252 دلار

161 دلار
BB

231 دلار
322 دلار

175 دلار
BB

260 دلار
380 دلار

189 دلار
BB

248 دلار
336 دلار
248 دلار
192 دلار
BB

279 دلار
388 دلار
279 دلار
199 دلار
BB

290 دلار
430 دلار
290 دلار
205 دلار
BB

395 دلار
640 دلار
395 دلار
248 دلار
BB

345 دلار
533 دلار
345 دلار
232 دلار
BB

450 دلار
745 دلار
450 دلار
274 دلار
BB

490 دلار
830 دلار
490 دلار
285 دلار
BB

555 دلار
955 دلار
555 دلار
315 دلار
BB

625 دلار
1,095 دلار
625 دلار
350 دلار
نام هتل PATONG HOLIDAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 195 دلار 252 دلار 161 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PJ PATONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 231 دلار 322 دلار 175 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PAFONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 260 دلار 380 دلار 189 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PHONIX GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 248 دلار 336 دلار 248 دلار 192 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 279 دلار 388 دلار 279 دلار 199 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SLEEP WITH ME

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 290 دلار 430 دلار 290 دلار 205 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PATONG MERLIN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 395 دلار 640 دلار 395 دلار 248 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FISHERMANS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 345 دلار 533 دلار 345 دلار 232 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MILLENIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 450 دلار 745 دلار 450 دلار 274 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MANDARAVA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 490 دلار 830 دلار 490 دلار 285 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KALIMA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 555 دلار 955 دلار 555 دلار 315 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LE MERIDIEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 625 دلار 1,095 دلار 625 دلار 350 دلار
خدمات BB
توضیحات