تور سامویی (FULL MOON PARTY)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,850,000 تومان + 490 دلار
3,850,000 تومان + 590 دلار
3,850,000 تومان + 410 دلار
3,850,000 تومان + 355 دلار
BB

3,850,000 تومان + 529 دلار
3,850,000 تومان + 660 دلار

3,850,000 تومان + 370 دلار
BB

3,850,000 تومان + 680 دلار
3,850,000 تومان + 960 دلار
3,850,000 تومان + 580 دلار
3,850,000 تومان + 425 دلار
BB

3,850,000 تومان + 710 دلار
3,850,000 تومان + 1,015 دلار
3,850,000 تومان + 610 دلار
3,850,000 تومان + 440 دلار
BB

3,850,000 تومان + 770 دلار
3,850,000 تومان + 1,140 دلار
3,850,000 تومان + 665 دلار
3,850,000 تومان + 460 دلار
BB

3,850,000 تومان + 840 دلار
3,850,000 تومان + 1,270 دلار
3,850,000 تومان + 725 دلار
3,850,000 تومان + 490 دلار
BB

3,850,000 تومان + 950 دلار
3,850,000 تومان + 1,500 دلار
3,850,000 تومان + 825 دلار
3,850,000 تومان + 530 دلار
نام هتل ASPIRA SAMUI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,850,000 تومان + 490 دلار 3,850,000 تومان + 590 دلار 3,850,000 تومان + 410 دلار 3,850,000 تومان + 355 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS SAMUI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,850,000 تومان + 529 دلار 3,850,000 تومان + 660 دلار 3,850,000 تومان + 370 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CHABA CABANA BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,850,000 تومان + 680 دلار 3,850,000 تومان + 960 دلار 3,850,000 تومان + 580 دلار 3,850,000 تومان + 425 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KC RESORT OVER WATER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,850,000 تومان + 710 دلار 3,850,000 تومان + 1,015 دلار 3,850,000 تومان + 610 دلار 3,850,000 تومان + 440 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARI SAMUI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,850,000 تومان + 770 دلار 3,850,000 تومان + 1,140 دلار 3,850,000 تومان + 665 دلار 3,850,000 تومان + 460 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NORABURI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,850,000 تومان + 840 دلار 3,850,000 تومان + 1,270 دلار 3,850,000 تومان + 725 دلار 3,850,000 تومان + 490 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LEMERDIEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,850,000 تومان + 950 دلار 3,850,000 تومان + 1,500 دلار 3,850,000 تومان + 825 دلار 3,850,000 تومان + 530 دلار
خدمات BB
توضیحات