تور آنتالیا 9 خرداد 98 (دنیزلی)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,160,000 تومان
4,830,000 تومان
3,550,000 تومان
ANTALYA
ALL

4,640,000 تومان
5,870,000 تومان
3,790,000 تومان
KEMER
ALL

4,730,000 تومان
5,680,000 تومان
3,830,000 تومان
KEMER
ALL

4,730,000 تومان
5,680,000 تومان
3,830,000 تومان
KEMER
ALL

4,920,000 تومان
5,970,000 تومان
3,930,000 تومان
ALL

4,920,000 تومان
5,970,000 تومان
3,930,000 تومان
KEMER
ALL

4,920,000 تومان
5,870,000 تومان
3,930,000 تومان
KEMER
ALL

4,920,000 تومان
6,340,000 تومان
3,930,000 تومان
KEMER
ALL

4,920,000 تومان
5,970,000 تومان
3,930,000 تومان
ANTALYA
ALL

5,110,000 تومان
6,250,000 تومان
4,020,000 تومان
LARA
ALL

5,300,000 تومان
6,530,000 تومان
4,120,000 تومان
ANTALYA
ALL

5,300,000 تومان
6,530,000 تومان
4,120,000 تومان
KEMER
ALL

5,780,000 تومان
7,200,000 تومان
4,350,000 تومان
BELEK (ANEX ROOM)
ALL

5,790,000 تومان
6,990,000 تومان
4,490,000 تومان
ALL

5,870,000 تومان
7,390,000 تومان
4,400,000 تومان
KEMER
ALL

5,970,000 تومان
7,480,000 تومان
4,450,000 تومان
BELEK (STD)
ALL

5,970,000 تومان
7,530,000 تومان
4,450,000 تومان
BELEK
ALL

6,250,000 تومان
7,960,000 تومان
4,590,000 تومان
ANTALYA
ALL

6,530,000 تومان
8,340,000 تومان
4,730,000 تومان
ANTALYA
UALL

6,630,000 تومان
8,530,000 تومان
4,780,000 تومان
KEMER
UALL

7,010,000 تومان
9,090,000 تومان
4,970,000 تومان
KEMER
UALL

7,010,000 تومان
9,090,000 تومان
4,970,000 تومان
BELEK
ALL

7,090,000 تومان
10,030,000 تومان
-
SIDE (STD)
ALL

7,280,000 تومان
10,310,000 تومان
5,140,000 تومان
SIDE (SUPERIOR)
UALL

8,710,000 تومان
12,790,000 تومان
5,820,000 تومان
KEMER
UALL

9,760,000 تومان
13,170,000 تومان
6,340,000 تومان
LARA
UALL

10,040,000 تومان
13,640,000 تومان
6,490,000 تومان
LARA
UALL

10,710,000 تومان
15,390,000 تومان
6,840,000 تومان
LARA
UALL

10,990,000 تومان
15,820,000 تومان
6,960,000 تومان
LARA
UALL

11,030,000 تومان
15,920,000 تومان
7,000,000 تومان
BELEK
UALL

11,370,000 تومان
15,640,000 تومان
7,150,000 تومان
LARA
UALL

11,750,000 تومان
20,560,000 تومان
7,340,000 تومان
KEMER LAND VIEW
نام هتل Mera park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,160,000 تومان 4,830,000 تومان 3,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ANTALYA
نام هتل Hrakles

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,640,000 تومان 5,870,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل Himeros life

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,730,000 تومان 5,680,000 تومان 3,830,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ISTANBUL BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,730,000 تومان 5,680,000 تومان 3,830,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل Hime rose beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,920,000 تومان 5,970,000 تومان 3,930,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Lara Dinc

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,920,000 تومان 5,970,000 تومان 3,930,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ARMIR PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,920,000 تومان 5,870,000 تومان 3,930,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل MELLISA RESIDENCE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,920,000 تومان 6,340,000 تومان 3,930,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل NAZAR BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,920,000 تومان 5,970,000 تومان 3,930,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ANTALYA
نام هتل ORANGE PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,110,000 تومان 6,250,000 تومان 4,020,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,300,000 تومان 6,530,000 تومان 4,120,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ANTALYA
نام هتل RIOS BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,300,000 تومان 6,530,000 تومان 4,120,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ARMAS GUL BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,780,000 تومان 7,200,000 تومان 4,350,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
(ANEX ROOM)
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,790,000 تومان 6,990,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Armir resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,870,000 تومان 7,390,000 تومان 4,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل ARMAS GUL BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,970,000 تومان 7,480,000 تومان 4,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
(STD)
نام هتل WITHE ANGEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,970,000 تومان 7,530,000 تومان 4,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل Palme kiris

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,250,000 تومان 7,960,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ANTALYA
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,530,000 تومان 8,340,000 تومان 4,730,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ANTALYA
نام هتل Armas labada

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,630,000 تومان 8,530,000 تومان 4,780,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,010,000 تومان 9,090,000 تومان 4,970,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل SENSITIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,010,000 تومان 9,090,000 تومان 4,970,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,090,000 تومان 10,030,000 تومان -
خدمات ALL
توضیحات SIDE
(STD)
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,280,000 تومان 10,310,000 تومان 5,140,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SIDE
(SUPERIOR)
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,710,000 تومان 12,790,000 تومان 5,820,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,760,000 تومان 13,170,000 تومان 6,340,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,040,000 تومان 13,640,000 تومان 6,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,710,000 تومان 15,390,000 تومان 6,840,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,990,000 تومان 15,820,000 تومان 6,960,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ASTERIA BELEK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,030,000 تومان 15,920,000 تومان 7,000,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل LIBERTY HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,370,000 تومان 15,640,000 تومان 7,150,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,750,000 تومان 20,560,000 تومان 7,340,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
LAND VIEW